Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Historie

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Undring og utforsking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Historiebevissthet
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG2
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG2
Historie
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
VG2
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
VG2
Historie
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
VG2
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG2
Historie
 • sammenligne hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse
VG3
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker, og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
VG3 påbygging
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsakene til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • beskrive samfunnsendringer fra antikken til tidlig nytid og vurdere betydningen for fordeling og legitimering av makt og menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver

Sivilisasjonens vugge

Ordet «Mesopotamia» betyr «landet mellom elvene», som også beskriver regionens plassering. Elvene heter Eufrat og Tigris, og de renner gjennom dagens Tyrkia, Irak og Syria. Jordsmonnet var svært fruktbart og ga gode avlinger, selv med minimal nedbør. Folket i Mesopotamia ble dyktige bønder og byttet avlingene mot ressurser de manglet, som byggematerialene tre, metall og stein.

Mesopotamia besto ikke av ett folk, men flere selvstendige bystater og folkegrupper. De ble enige om blant annet en felles styringsform, et felles skriftspråk og arbeidsfordeling. Dette skulle bli blant kjennetegnene til en sivilisasjon.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

En rik kultur

I Mesopotamia økte velstanden da produksjonen av mat ble organisert. Det førte til at utviklingen innen for eksempel teknologi og kultur skjøt fart. Religion sto sterkt i Mesopotamia, og dette var noe som forente alle folkegruppene og statene. Religionen ga folk et felles sett med leveregler, og kongen var avhengig av gudenes velvilje.

Ny teknologi

Mesopotamias innbyggere fant opp nye våpen og verktøy, temmet dyr og studerte stjernehimmelen og månen. De første sporene etter vognhjulet er funnet i Mesopotamia. Kileskriften ble oppfunnet. Den ble skrevet på leirtavler og holdt seg veldig lenge. Det bidro til at tradisjoner ble overlevert fra generasjon til generasjon i større grad enn før.

Da Vinci-bakgrunn

Velstand førte til utvikling

Elvene gjorde at Mesopotamia ofte ble rammet av oversvømmelse og tørkeperioder. Men innbyggerne bygde diker for å sikre avlingene mot oversvømmelser. Dermed ble tilgangen til mat stabil nok til at velstanden økte.

⬅  Båt på elven Eufrat i dagens Syria.

Det første samfunnshuset?

Nå var menneskene i stand til å kontrollere naturen og etablere varige bygg. De første byggverkene som ble bygget, var mest sannsynlig templene. Disse ble kalt ziggurater. Vi antar at templene var sentre for sosiale og økonomiske spørsmål, og at de ble ansett som hellige.

Da Vinci-bakgrunn

Sumer

Sumer lå lengst sør i Mesopotamia, i det som i dag er Kuwait og det sørlige Irak. Sumer ble grunnlagt allerede omkring år 4500 f.Kr., eller kanskje enda tidligere. Her finner vi rester av verdens første kjente by, Uruk.

Assyria

Dette var et kongedømme i oldtiden som lå i deler av dagens Irak, Syria og Tyrkia. Assyrerne var dyktige i å utvikle ny kunnskap
innenfor teknologi, vitenskap og krigføring i Mesopotamia. Det assyriske imperiet ekspanderte gradvis, og da makten og rikdommen vokste sterkt, ble Assyria en veldig stor maktfaktor i regionen i perioden fra cirka 2000–900 f.Kr.

Babylon

Dette var hovedstaden i oldtidsriket Babylonia og lå midt i Mesopotamia, i dagens Irak. Etter at kong Hammurabi kom til makten på 1790-tallet f.Kr, ble Babylon et sterkt maktsentrum for hele Mesopotamia.

⬅  Babylons ruiner.

Kilder:

 • Andersen, Øivind: oldtiden i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/oldtiden
 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.: Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/Mesopotamia
 • Historie Junior (2016)
  Orage Forlag AS
 • Historie (2016): Vår fortid – slik har den påvirket oss
  Orage Forlag AS
 • Sommerfelt, Axel; Schackt, Jon: sivilisasjon i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/sivilisasjon

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. (CC BY-SA 3.0)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Shutterstock
  6. Dr. Osama Shukir Muhammed Amin (CC BY-SA 4.0)
  7. Getty Images
  8. Getty Images