Læreplantilkobling

Fag

Historie

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Historiebevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG2
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG2
Historie
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
VG2
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
VG2
Historie
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
VG2
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG2
Historie
 • sammenligne hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse
VG3
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
VG3 påbygging
Historie
 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker, og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
VG3 påbygging
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsakene til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • beskrive samfunnsendringer fra antikken til tidlig nytid og vurdere betydningen for fordeling og legitimering av makt og menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver

Byen som et trygt sted 

Vi vet ikke sikkert hvorfor byene i Mesopotamia oppsto. Folket bygget templer, kalt ziggurater, for å tilbe gudene. Disse templene ble også sosiale møteplasser. Mesopotamia var avhengig av handel for å skaffe seg nødvendige råvarer. Derfor oppstod markedsplasser og torg.

Det brøt stadig ut krig med nabostatene, og de kranglet gjerne om naturressursene. Dermed fikk byene etter hvert en høy bymur, for å beskytte innbyggerne.

Papirbakgrunn 8

Verdensbyen

Hovedstaden i Mesopotamia var en av de viktigste byene i årtusenene før Kristus. Babylon betyr «guds port». Mesopotamias ledere var flinke til å planlegge hvordan byene skulle være.

Papirbakgrunn 8

Høyhus 

De fleste byer i Mesopotamia hadde bygninger med flere etasjer. Selv de fattige hadde hus med tre etasjer.

Papirbakgrunn 8

Ishtarporten

Byens hovedport, Ishtarporten, var 15 meter høy. Porten var pyntet med glasert murstein. De brukte blå lasurstein for at dekorasjonene skulle glitre. Porten ble bygget for å imponere både folk og guder.

Babylons hengende hager

Det sies at kong Nebukadnesar den 2. bygget den praktfulle og frodige hagen til dronningen sin. Forskerne er usikre på hvor og om den faktisk fantes.

Babylons hengende hager

Verdens syv underverker

I oldtiden fantes det noen helt fantastiske byggverk. Disse var så godt laget at de ble sett på som underverker. Noe som nesten ikke var mulig å konstruere. Babylons hengende hager regnes som et av disse syv underverker.

De syv underverker
Papirbakgrunn 8

Etemananki-tårnet

Midt i Babylon sto tempeltårnet, Etemananki. Tårnet hadde sju etasjer og var 90 meter høyt. Det kan til og med ha hatt en overflate i gull og sølv. Det var sannsynligvis et viktig sted for feiring og tilbedelse av gudene.

Tårnet i Babylon

Kilder:

 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/Mesopotami
 • Barstad, Hans M.; Groth, Bente: Babylon i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 3. november 2020 fra https://snl.no/Babylon
 • Historie Junior (2016)
  Orage Forlag AS
 • HistorieVår fortid – slik har den påvirket oss (2016)
  Orage Forlag AS

Bilder- og videorettigheter:

  1. The Met
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Ukjent
  6. Alex lbh / Martin Heemskerck (CC BY-SA 3.0)
  7. CC – Public domain