Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Tekst i kontekst
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Språklig mangfold
 • Identitet og livsmeistring
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Språket som system og mulighet
 • Skriftlig tekstskaping
 • Muntlig kommunikasjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Norsk
 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold
7. trinn
Norsk
 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet
7. trinn
Norsk
 • sammenligne talespråk i nærmiljøet med andre talespråkvarianter i Norge og med nabospråk
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
10. trinn
Norsk
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
10. trinn
Norsk
 • forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag
10. trinn
Norsk
 • utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
VG1 SF
Norsk
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
VG1 SF
Norsk
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer
VG1 SF
Norsk
 • sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie
VG2 YF
Norsk
 • sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer
VG3 påbygging
Norsk
 • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner
VG3 påbygging
Norsk
 • bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt
VG3 påbygging
Norsk
 • gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag
VG3 påbygging
Norsk
 • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner
VG3 påbygging
Norsk
 • gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet
VG3 SF
Norsk
 • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner
VG3 SF
Norsk
 • gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Norskens historie – fra runer til emojier

Hvordan ble norsk norsk? Og hva er greia med skriveregler egentlig?

Accessibility icon Norskens historie – fra runer til emojier

Hipp og kul norsk

Når vi snakker, ønsker vi at noen skjønner det vi sier. Det er hele poenget med språket. Sånn har det alltid vært. For å få til det må vi bli enige om noen felles regler. Slik er det på fotballbanen og i trafikken også. Derfor avtalte vi en gang i tiden et felles system der lyder fikk en bestemt betydning. Og vips, så hadde vi et kodesystem kalt talespråk. Men språket må utvikle seg hele tiden. Noen ord forsvinner, andre kommer til.

Bilde av et gammelt manuskript
Runepinner

Vikingenes språk

De tidligste funnene av et felles språksystem i Norge er cirka 1500 år gamle. Det var i vikingtiden. Da finner vi de første skriftlige kildene. Vi kaller det urnordisk.

Folk snakket helt sikkert sammen før det, men muntlig språk er vanskelig å dokumentere. Alfabetet besto av runer som ble risset inn i blant annet sverd og trepinner. Det har blitt funnet alt fra innholdsrike sagaer til mer hverdagslig griseprat.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Papirbakgrunn 8

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!