Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
Psykt deg med Maria:

Det passer meg ikke ❤️

Synes du det er vanskelig å si «nei»? Mange havner i situasjoner hvor de gjør ting som strider imot egne behov, ønsker og verdier. Uavhengig av om det er en stor greie eller bare småting, så kan det gå ut over egen tilfredshet og selvfølelse. 😥

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Du er ikke mindre verdt!

Dersom du alltid setter egne behov til side til fordel for andres, signaliserer du til deg selv at andres behov er mer verdt enn dine. Det kan på sikt gi deg en opplevelse av at du er mindre verdt enn andre. Men det er du ikke. Du har bare en annen personlighetssammensetning, eller vansker med å sette grenser for deg selv. Det kan være at du har lav selvfølelse. 👩‍⚖️

Usikker gutt
Papirbakgrunn

Bygg relasjonen

Når vi sier «nei», trenger ikke det nødvendigvis å bety at du avviser vedkommende. Det kan bety at du verdsetter deg selv og relasjonen såpass mye, at du ønsker at vedkommende skal kjenne til dine grenser. Det vil nemlig være en god investering i relasjonen på sikt. 👬

To venninner
Papirbakgrunn

Tenk på deg selv

Å være behjelpelig for andre er bra for den psykiske helsa vår. Men vi må også ha overskudd selv. Noen ganger er det «help yourself before helping others» som gjelder. ✈️

Sikkerhet ombord i fly
Ikke alle har det gøy med alt

Sett grenser – og fortell om dem

Ikke la andre utnytte at du er medgjørlig og grei. Noen ganger vet de ikke selv at de gjør det, og de hadde nok satt pris på å få vite at de trår over grensene dine. De rundt deg kan ha blitt vant til at du alltid sier «ja», og fortsetter derfor å ta seg til rette rundt det de opplever som din velvilje. 💙

Papirbakgrunn

Et «nei» kan bety flere ting:

 • Jeg verdsetter relasjonen vår såpass mye, at jeg ønsker at du blir bedre kjent med meg. ❤️
 • Jeg tror at du tåler å høre et «nei», og jeg tror ikke at det vil ødelegge relasjonen vår. ❤️
 • Jeg respekterer oss begge to. ❤️
 • Siden jeg sier «nei» nå, betyr det at jeg virkelig mener «ja» når jeg sier «ja». ❤️
Mørk grov bakgrunn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock