Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
Psykt deg med Maria:

JEG er ikke sint! 🤬 DU ER! 😤

Har du noen gang vært sint, men beskyldt andre for å være den som er sur?

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

JEG er ikke det, men DU ER! 👉

Har du noen gang hatt en ubehagelig tanke eller følelse, og overført den på andre? Det kalles projisering, og er noe vi alle gjør av og til. Ofte gjør vi dette med dem som står oss nær.

Det skjer når våre egne følelser blir for vanskelige. Da flytter vi heller ubehaget over på dem rundt oss.

Et typisk eksempel er at du spør vennen din på en krass måte «hvorfor er du så sur?». Men så er det egentlig du selv som er det. 🤥

Projisering mellom barn

Begge blir sure 😤

Når man ikke klarer eller vil erkjenne den negative følelsen, men heller dytter den over på andre, kan det fort bli unødvendig dårlig stemning.

Da er vi ikke ærlige verken med oss selv eller andre. Begge merker uroen, men det kan være vanskelig å forstå det egentlige problemet. Og man kan dessverre ende opp med at begge blir sure. 😡

Dårlig stemning mellom barn

Bli bevisst på at du gjør det 👀

Det er vanskelig å la være å projisere. Men vi kan øve oss på å bli oppmerksomme på at vi gjør det og når vi gjør det. Og vi kan også hjelpe hverandre med dette (med en vennlig tone).

Hvis du blir beskyldt for å være sint, uten at du faktisk er det, så kan du spørre vedkommende på en vennlig måte om det har skjedd noe kjipt. Kanskje noe som plager dem? Hvis man får svar kan man så forsøke å finne ut årsaken til følelsen sammen. 🤷

Engstelig barn

Oppriktighet er nøkkelen 💛

Når du merker at du selv overfører følelser på andre – eller projiserer – kan du velge å erkjenne dine egne følelser. Får du til å innrømme at du feilaktig overførte dem på mottakeren? Det kan føles som om du taper, men det er veldig godt gjort av deg, og vil bety masse for relasjonene dine.

Oppriktighet er gull for god kommunikasjon. 🏆

Glade barn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock