Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
Psykt deg med Maria:

Krangling💥🌪

I de fleste relasjonene våre opplever vi av og til konflikter. Det kan være vondt og vanskelig, og noen ganger utfordrende å løse på en god måte. 😩

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme
Jenter som krangler

Misforståelser og usikkerhet

Det hender at vi mistolker andres intensjoner og følelser bak det de sier og gjør. Disse misforståelsene kan ofte handle om vår egen selvfølelse og usikkerhet i relasjonen. Hjernen forsøker å få bekreftet de negative tankene vi kan ha om oss selv eller den andre. 👊

For eksempel hvis vi tror at noen ikke liker oss, kan vi tolke tingene de sier og gjør, eller måten de ser på oss, som om det handler om oss og at de prøver å avvise oss.

Cartoon-bakgrunn

Vanlig med konflikter

Mellommenneskelige konflikter oppstår når vi opplever at noen trår over våre grenser, misforstår oss eller utsetter oss for noe som strider i mot våre ønsker, mål eller behov. Og siden alle mennesker er forskjellige og har forskjellige ønsker, mål og behov, er det ganske vanlig at mennesker havner i konflikter og diskusjoner med hverandre.

Gutter som plager hverandre
Mørk cartoon-bakgrunn

Tips!

1. Er det noe som plager deg i ditt forhold til noen, ta det opp, men uten å bruke «du er» eller «du gjør». Bruk heller «jeg opplever at» og «det fikk meg til å føle».

Så i stedet for å si «du er så egoistisk og du holder meg utenfor», si heller «i går opplevde jeg at jeg ble holdt utenfor, og det gjorde meg trist». Vedkommende kan ikke si seg uenig i hvordan du har opplevd situasjonen, og det skapes et rom for at han/hun kan forklare seg fra sitt ståsted. 👋

2. Øv på mentalisering: Forsøk å se deg selv utenfra (hvordan oppfattes du av andre med det du sier, gjør og ditt kroppsspråk?) og forsøk å se andre innenfra. Still deg selv spørsmål rundt hva som foregår på innsiden hos den andre, og hvorfor. Hva kan ligge bak konflikten? 🤔

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Cartoon-bakgrunn
Gode venner

Hva er viktigst?

Og hvis krangelen eskalerer, spør deg selv om det er viktigere for deg å ha rett enn å ha gode relasjoner? Hva sitter du igjen med om du «vinner» en krangel? Kan den egentlige vinneren være den som gir seg, og sier sorry? ❤️

Lys cartoon-bakgrunn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock