Læreplantilkobling

Fag

Historie

Religion og etikk

KRLE

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Etisk refleksjon
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Etisk refleksjon
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Demokratiforståing og deltaking

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • bruke enkle fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
7. trinn
KRLE
 • utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
KRLE
 • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
VG2
Historie
 • reflektere over hvorfor historikere deler inn fortiden i perioder og vurdere hvordan vi kan periodisere fortiden på grunnlag av ulike kriterier
VG2
Historie
 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
VG2
Historie
 • beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre
VG3
Religion og etikk
 • gjøre rede for og drøfte sentrale fagbegreper knyttet til religioner, filosofi, livssyn og etikk
VG3
Religion og etikk
 • utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
VG3 påbygging
Historie
 • beskrive religionens plass i samfunnet fra middelalderen til vår tid, og vurdere hvilken betydning den har hatt for hvordan mennesker har oppfattet seg selv og andre

Reformasjonen – en forandring

Reformasjonen var en stor religiøs omveltning i Europa på 1500-tallet. Det førte til at kirken ble delt inn i den katolske og den protestantiske.

Accessibility icon Reformasjonen – en forandring

Avlatshandel

På begynnelsen av 1500-tallet oppstod den såkalte reformasjonen. Den tyske presten Martin Luther hadde vært på pilegrimsreise til Roma. Under denne reisen så han at det var enorm forskjell på rike og fattige. Folk var redde for å bli straffet av Gud. De kunne betale penger til kirken for å unngå straff. Kirken solgte noe som ble kalt avlatsbrev. Luther mente at denne ordningen var uriktig.

Martin Luther kom hjem til Tyskland og protesterte mot det han hadde sett på reisen sin.

Vi sier at reformasjonen startet 31. oktober 1517 i den tyske byen Wittenberg. Det var da Martin Luther offentliggjorde sine meninger om avlatshandelen. Han skrev 95 setninger (teser) om dette som han presenterte for kirken.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En statue av Martin Luther som peker på en bok

Reformasjon

Målet med denne protesten var å reformere (forandre) den katolske kirke. Paven godtok ikke protestene, og Martin Luther ble bannlyst av den katolske kirken.

📷  Riksdagen i Worms 1521.

Keiseren i Tyskland var katolikk og støttet ikke Martin Luther. Dette skapte opprør mellom katolikker og Luthers støttespillere.

Keiseren måtte til slutt gi seg. Han tillot at folk kunne velge sin egen tro. Den protestantiske kirke begynte derfor å vokse.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Munken Martiun Luther i krangel med biskoper.

Protestantisme

Begrepet protestanter mener vi oppstod på begynnelsen av 1500-tallet. Ordet kommer av at de protesterte mot ulike sider av den katolske tro.

Reformasjonen ble et skille der kristendommen i Vest-Europa ble delt mellom katolikker og protestanter.

Ordet protestantisme ble nokså raskt tatt i bruk i Skandinavia og andre deler av Europa. Det ble brukt som et felles ord for de kirkesamfunn som fulgte Martin Luthers lære.

Danmark-Norge innførte Luthers lære ved reformasjonen i 1536-37, og avsluttet samarbeidet med den katolske kirken. Av denne grunnen kalles også Norges folkekirke evangelisk-luthersk.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Lite trekors ligger på kanten av en oppslått Bibel.

Trettiårskrigen

Etter reformasjonen var det flere kriger i Europa på grunn av religion. Trettiårskrigen (1618-1648) var en religionskrig mellom protestantiske og katolske land. Bakgrunnen var at tyske protestanter gjorde opprør mot den franske kongen som var katolikk.

📷  Slaget om Lützen i 1632.

Keiserkrigen

Keiserkrigen viser til Danmark-Norges deltagelse i trettiårskrigen. Kong Christian IV tok Danmark-Norge inn i krigen på protestantenes side.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ryttere til hest flykter fra slaget om Lützen i 1632.

Nord-Irland

I Nord-Irland har protestanter og katolikker hatt mange konflikter, spesielt i perioden 1968-1998. Denne perioden kalles «The Troubles».

Nord-Irland er en del av Storbritannia, og utgangspunktet for konfliktene har vært politisk styre av området.

På den ene siden i konfliktene stod katolikkene der et klart flertall ville løsrive seg fra Storbritannia. På den andre siden stod protestantene hvor de fleste ønsket fortsatt tilhørighet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hvit bil brenner med store oransje flammer og sort røyk.

En kort introduksjon til reformasjonen.

Klipp miniatyrbilde

Kilder:

Bilde- og videorettigheter

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NRK Skole