Kvadratrot

Hva handler egentlig dette med kvadratrot om, og hvorfor skal vi lære om dette?

Kvadrat er noe du kommer borti flere ganger i matematikkfaget, og disse begrepene henger faktisk sammen på en helt spesiell måte.

 • Vi har kvadrat som en firkant med spesielle egenskaper i geometri.
 • Vi har kvadratrot og kvadrattall.
Kvadratrot på kalkulator
Kvadratrot på kalkulator

Kvadrat

Alt henger egentlig sammen med kvadratet. Den geometriske figuren som har fire like lange sider, hvor to og to sider er parallelle. Alle hjørnene har 90 graders vinkel. En vinkel på 90 grader kalles en rett vinkel.

kvadrat
Ruteark
Ruteark

Arealet av en firkant

Areal er hele flaten inne i firkanten – det som er fargelagt med blått i figuren. For å finne arealet av en firkant, multipliserer (ganger) vi lengde og høyde. I et kvadrat er disse sidene like lange.

Vi finner arealet av et kvadrat som har sidelengde 5 på følgende måte: 5 x 5 eller 5². Det lille 2-tallet kalles for potens. Arealet av kvadratet du ser her, er da på 25.

Omkretsen er hvor langt det er rundt hvis vi måler alle sidene. Vi regner det ut gjennom å legge sammen alle de fire sidene: 5 + 5 + 5 + 5 = 20.

kvadrat med areal lik 25
Ruteark
Ruteark

Kvadrattall

Når vi multipliserer (ganger) to like tall med hverandre, får vi et kvadrattall. Multipliserer vi 4 med 4, får vi kvadrattallet 16 til svar.

Tenker vi oss at 4 er sidelengde i et kvadrat, vil 16 da bli arealet av kvadratet. Utregningen leste du om på forrige side.

Tallene vi multipliserer med kalles faktorer. Summen vi får når vi multipliserer, kalles produkt. I dette eksempelet er 4 faktorer, og 16 er produktet.

kvadrat med areal lik 16
Ruteark
Ruteark

Kvadratrot

Når vi skal regne med kvadratrot, bruker vi et spesielt tegn. Det ser nesten ut som en V, men hva betyr det egentlig?

Når du tar kvadratroten av et tall, spør du deg selv om følgende: Hvilket tall er slik at når jeg ganger det med seg selv, så får jeg dette tallet?

Kvadratrot brukes for at vi skal kunne angi et tall så presist som mulig. Når vi regner ut kvadratrot, kan vi få både heltall og desimaltall. Siden vi ofte runder desimaltall opp eller ned, vil ikke svaret bli helt eksakt.

I skolen bruker vi utregning av kvadratrot mest når vi regner ut sidelengder på en trekant – Pytagoras’ setning.

Noen tall er enkle å finne kvadratroten av. Med kvadrattallene 9, 16 og 25 ser vi med en gang at kvadratroten er 3, 4 og 5.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kvadratrot
Kvadratrot

Hvor lange er sidene i kvadratet? Del 1.

Tenk deg at du vet at arealet av et kvadrat er 16. Hvor lange må da sidene i kvadratet være?

Regner du ut kvadratrot av 16 på en kalkulator, vil du få 4 til svar.

kvadratrot av 16
Ruteark
Ruteark

Hvor lange er sidene i kvadratet? Del 2.

Denne gangen vet vi at arealet av kvadratet er 25. For å finne ut hvor lange sidene er, må vi derfor finne kvadratroten av 25 – hvilket tall vi kan multiplisere med seg selv for å få 25.

Hvis vi multipliserer 5 med 5, får vi 25. 5 er derfor kvadratroten av 25.

Sidene i kvadratet er derfor 5.

kvadratroten av 25
Ruteark
Ruteark

Regne ut kvadratrot

Når du skal regne ut kvadratroten, er det en stor fordel å kunne gangetabellen, og i særdeleshet kunne regne ut kvadrattall.

Hvis du vet hva 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 og 5 x 5 gir til svar, og helst kunne alle helt opp til 10 x 10, så er du godt på vei med å klare å finne kvadratroten.

Klarer du å se hva kvadratroten av 36, 49, 64, 81 og 100 er?

Gangetabell
Gangetabell

Er svaret rimelig?

Når vi gjør utregninger, er det lurt å sjekke om svaret virker sannsynlig. Om du har lært deg kvadrattallene av heltall, så er du langt på vei. Tenk deg at du skal finne kvadratroten av 72. Hva gjør du da?

Ta utgangspunkt i de nærmeste kvadrattallene til 72. Kvadratroten av 64 er 8, og kvadratroten av 81 er 9. Svaret ditt må derfor ligge mellom 8 og 9 et sted. Regner du ut 8,5 x 8,5, vil du se at du får litt mer enn 72. Det var derfor nesten helt riktig.

sjekke utregning av kvadratrot
Ruteark
Ruteark

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images / Skolerom
  3. Getty Images / Skolerom
  4. Getty Images / Skolerom
  5. Getty Images
  6. Getty Images / Skolerom
  7. Getty Images / Skolerom
  8. Getty Images
  9. Getty Images / Skolerom