Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Undring og utforsking
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar

Livet består av valg 

Du må ta valg hele livet. Hva vil du ha på brødskiva? Hvilken film skal vi se? Noen valg angår bare deg. Andre valg kan bety noe for hele landet. Det er det som gjør stortingsvalg og kommunevalg så viktig.

Et par sko som står på asfalt med piler i ulike retninger

Hva er et stortingsvalg? 

Demokrati 

I Norge har vi demokrati. Det betyr at det er folket som bestemmer. Alle norske statsborgere over 18 år har stemmerett, og kan stemme ved stortingsvalget. En stemme i denne sammenhengen er å støtte et politisk parti under et valg. Hver person har én stemme.  

Stortingsrepresentanter 

Det er antall stemmer som avgjør hvilke partier som skal sitte på Stortinget. De som sitter der, kaller vi stortingsrepresentanter. De skal representere partiet sitt, men også stedet de kommer fra. Stortinget er det styrende organ for hele Norge. Det er 169 plasser på Stortinget.

Valg hvert fjerde år 

Vi har stortingsvalg hvert fjerde år, og i 2021 var valgdagen mandag 13. september. 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

I tillegg til stortingsvalget har vi kommunestyre- og fylkestingsvalg. Dette er valg som avgjør hvem som skal bestemme i kommunene og fylkene i Norge. Dette valget foregår også hvert fjerde år, men ikke samtidig med stortingsvalget.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Bilde av Stortinget om kvelden

Politisk valgkamp før valget 

Noen uker før et stortingsvalg foregår en valgkamp. Da prøver politikerne å forklare hvorfor vi bør stemme på dem. De møter folk og har ulike aktiviteter over hele landet.

Vanligvis samles det mange folk under valgkampen. Det deles ut brosjyrer, ballonger og sjokolade. I tillegg er det mange politikere som besøker helt vanlige folk hjemme hos dem. 

På grunn av covid-19 ble valgkampen høsten 2021 mer digital. Fikk dette noen påvirkning på valgresultatet, tror du?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Politiker som står og snakker med en menneske mengde med en livvakt ved siden av seg

Hvor kan man stemme? 

I alle kommuner er det stemmelokaler. Det kan være en skole eller en idrettshall. Alle som har stemmerett, mottar et valgkort som forteller hvor de skal stemme. 

I stemmelokalet må man først identifisere seg. Gjerne med pass. Deretter går man til et avlukke med en gardin foran. Valg er hemmelig, og derfor skal ingen kunne se hva man stemmer.  

Når man har bestemt seg, putter man stemmeseddelen i en valgurne. Dette er en boks som er forseglet. Ingen får åpne den før stemmene skal telles opp.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et stemmelokale med et avlukke med gardin. Vi ser føttene til en voksen og et barn inni avlukket.

Kan du forhåndsstemme? 

Det er ikke alltid man kan stemme på valgdagen. Derfor er det mulig å forhåndsstemme før valget. Dette kan for eksempel gjelde nordmenn som bor og jobber i utlandet. Stemmen blir registrert i den kommunen man vanligvis bor.

Det er ikke lov til å stemme om igjen. Når du har puttet stemmeseddelen oppi valgurnen, er valget gjort.

Stemmeseddel blir lagt i urne
Stortingssalen og partier

Hvem kan du stemme på? 

I Norge er det mange politiske partier du kan stemme på. Det er ikke sikkert du er enig med noen av dem. Da kan du danne ditt eget parti. Men det er en del regler som gjelder. Du må blant annet samle 5000 underskrifter fra personer med stemmerett.

Partier som har sittet på Stortinget etter valget i 2017 er: Høyre (H), Fremskrittspartiet (FrP), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V), Senterpartiet (Sp), Rødt (R), Miljøpartiet De Grønne (MDG), Arbeiderpartiet (Ap) og Sosialistisk Venstreparti (SV).

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hvordan er valgordningen i Norge? 

Norge er inndelt i 19 valgdistrikter. Like mange som de gamle fylkene. Fra januar 2020 ble landet inndelt i elleve fylker, men vi har beholdt de gamle valgdistriktene. Hvorfor?

Med 19 valgdistrikter blir hele landet representert på Stortinget. Politikerne som sitter på Stortinget, kalles mandater. Hvert valgdistrikt har et visst antall mandater til Stortinget. Dette bestemmes ved hjelp av folketall og størrelse på valgdistriktet.

Det er 150 mandater som blir valgt fra valgdistriktene. Her gjelder de stemmene som kommer inn i distriktet. Men Stortinget har jo plass til 169 mandater! Hva med de 19 siste mandatene?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Valgdistrikter i Norge
Illustrasjon av mennesker

Utjevningsmandater 

Noen mandater blir valgt inn på Stortinget fordi partiet gjør det bra i hele landet. Ikke bare lokalt. Det er ett utjevningsmandat i hvert av de 19 valgdistriktene.

De partiene som gjør et godt nasjonalt valg, får dermed en fordel. De får med seg en eller flere bonusmandater på Stortinget. Derfor er det viktig at partiene har gode saker som gjelder hele landet, og ikke bare lokalt.

Kan alle partier få med seg utjevningsmandater på Stortinget? 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Sperregrense 

Et politisk parti må ha minst 4 prosent av stemmene på landsbasis, for å få et utjevningsmandat på Stortinget. 

Sperrebånd i kryss

Kort oppsummering 

Kilder:

 • Holmøyvik, Eirik; Gisle, Jon; Sterri, Aksel Braanen: sperregrense i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 22. juni 2021 fra https://snl.no/sperregrense

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Stortinget
  7. Stortinget
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. NRK Skole