Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Norsk

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Kommunikasjon
 • Språklæring
 • Møte med engelskspråklige tekster
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Skriftlig tekstskaping
 • Muntlig kommunikasjon
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Språket som system og mulighet
 • Tekst i kontekst

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

VG1 SF
Norsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
VG1 YF
Norsk
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
VG1 YF
Norsk
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
VG1 YF
Norsk
 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
VG2 SF
Norsk
 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
VG2 YF
Norsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
VG3 påbygging
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
VG3 SF
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
VG3 SF
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
VG3 SF
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG3 SF
Samfunnsfag
 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
VG3 SF
Samfunnsfag
 • gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy
VG3 SF
Samfunnsfag
 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet

Fake news

“Fake news” can seem like harmless lies. However, the worst case scenario is that fake news can be a threat to democracy and contribute to the formation of violent movements.

Accessibility icon Fake news

What is fake news?

Fake news is false information. It can be lies or untruths, often created by unreliable websites, and shared through online posts, comments and images in news and social media.

Fake News-logo

Why do people create fake news?

Two reasons are:

 1. Political interest, hoping to influence opinions and attitudes in society.
 2. Make money.
Mørk bakgrunn
Example 1:

Anti-vaccinationists

Anti-vaccinationists are also called anti-vaxxers. Some anti-vaxxers believe vaccinating children can cause autism. There is no proof to support this, but wrong information is spread in social media and many people believe it. The World Health Organization considers the fight against vaccines to be one of the world’s biggest health threats.

Vaksine
Example 2:

“The China Virus”

Donald Trump, and many others, have said that COVID-19 was created by the Chinese to damage the USA. This spread fast among Trump supporters in social media. The opposite happened in China. Some people claimed that the virus was planted in Wuhan by American soldiers to damage China.

Donald Trump på talerstolen

Political movements

Fake news often comes from undocumented claims. The goal is to get more power or change policies. Such claims can end up challenging democracy and adding to raise violence.

Knyttede never
Example 3:

The Holocaust

During World War II the German Nazis blamed the Jews for Germany’s problems in the 1930s. The spread of misinformation about the Jews lead up to what is today called the Holocaust; the massacre of more than 6 million Jews.

Tysk propaganda spres i gatene
Mørk bakgrunn
Example 4:

QAnon

QAnon is an American group working to make Donald Trump more popular. They have a conspiracy theory that the world is ruled by democratic politicians and others, in a powerful and Satan-worshiping elite. QAnon supporters have been known to become violent, and were involved in the attack on the US Capitol in Washington, D.C. on January 6, 2021.

Stormingen av kongressen i USA

Fake news spreads fast

Fake news spreads fast. Fake news can be shared on the internet and in social media by anyone. Many people can be exposed to the news very fast. It can be difficult for the reader to know what is fake and what is real news. If someone believes the fake news, they may spread it on their own social media.

Why is distinguishing between fake and real news difficult?

Fake news can look like real news, which is why it is easy to be fooled. But fake news does not follow the same rules of ethics that serious sources do.

Social media has made it more difficult to separate between real and fake news. Fake news sites make money for each click, and this income can help their sites to be more professional and make it harder to recognize fake news.

Many people do not know how to tell the difference between real and fake news, and do not know how social media works. In other words, many people can be fooled by fake news.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Forstørrelsesglass

How can we identify fake news?

The Norwegian Media Authority (Medietilsynet) gives some tips on how to identify fake news:

STOP – ThinK – check
 • Does it seem unbelievable? Fake news uses headlines that attract your attention
 • Who is behind this information? Check the address of the page. Fake news is often published on websites with URL addresses that look like reliable news sources. 
 • Who wrote the news?
 • Can you find something about the matter somewhere else? A real news story is often mentioned in several news sources.
 • Does the news upset you? Disinformation often appeals to our emotions.
 • Do you find the picture credible? A picture can also be fake.
 • Examine the language. Are there many mistakes?
 • Look closely at graphs and numbers. Check the source of the graphs and if percentage points or percentages are used.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Forstørrelsesglass på gul bakgrunn

Sources:

 • Banik, Vibeke Kieding: Holocaust i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 5. mars 2021 fra https://snl.no/Holocaust
 • Cambridge Dictionary (hentedato: 20.06.2022)
  https://dictionary.cambridge.org/

Media Rights:

  1. Getty Images
  2. Faktisk – YouTube
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)
  6. Getty Images
  7. Bundesarchiv (CC BY-SA 3.0)
  8. Tyler Merbler (CC BY 2.0)
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images