Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Norsk

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Språket som system og mulighet
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Tekst i kontekst
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
7. trinn
Samfunnsfag
 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet
10. trinn
Norsk
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
10. trinn
Norsk
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
VG1 SF
Norsk
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
VG1 SF
Norsk
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
VG2 SF
Norsk
 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
VG2 YF
Norsk
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
VG2 YF
Norsk
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
VG3 påbygging
Norsk
 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
VG3 SF
Norsk
 • analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem

Forbrukersamfunnet

Den høye levestandarden vi har i Norge gjør at vi kjøper mye. Hvis alle i hele verden skulle leve på samme måte som i Norge, måtte vi hatt mer enn 3 jordkloder for å få nok ressurser.

Accessibility icon Forbrukersamfunnet

Forbruk og levestandard

Den høye levestandarden vi har i Norge, gjør at vi kjøper mye. Da kaster vi også mye som fortsatt er brukbart. Alt dette søppelet er med på å ødelegge miljøet.

Hvis alle i verden skulle leve slik vi gjør i Norge, måtte vi hatt mer enn tre jordkloder for å få nok ressurser. Varer blir produsert raskere og rimeligere i dag enn tidligere. Billigere varer gjør at vi kjøper mer enn før.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En stappfull handlevogn rullende oppover på en stor rød pil.

Norge har blitt et forbrukersamfunn

En forbruker er en som kjøper varer og tjenester fra andre. I Norge handler vi mye mer enn det vi trenger for å overleve. I stedet for å reparere ting som er ødelagte, blir de ofte kastet. Norge har blitt et bruk-og-kast-samfunn.

Noen typer forbruk er nødvendig forbruk. Vi trenger mat og klær. Andre typer forbruk er unødvendige. Vi er ikke alltid nødt til å kjøpe det aller nyeste, eller kjøpe luksusvarer. Det er nok lett å bruke for mye penger når det er salg, eller når vi er på ferie.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En stor haug med dataustyr som skal gjenvinnes.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!