Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Core Kjerneelementer

 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Språklæring
 • Kommunikasjon

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Engelsk
 • bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og kunnskap om språk
10. trinn
Norsk
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
10. trinn
Norsk
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
10. trinn
Norsk
 • bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster
VG1 SF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Norsk
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
VG2 SF
Norsk
 • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster
VG2 YF
Norsk
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
VG2 YF
Norsk
 • kommunisere klart og forståelig muntlig og skriftlig i yrkesrelevante sjangre
VG3 påbygging
Norsk
 • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster

Hva er handlingsverb?

I skriveoppgaver dukker det ofte opp ord som hjelper deg med hva slags tekst du skal skrive. Disse kalles for handlingsverb. I norskfaget vil du blant annet møte på disse verbene: Å reflektere, å sammenlikne, å beskrive, å bruke, å gjøre rede for og å utforske. Men hva betyr dette egentlig?

Mann tenker over hva som egentlig var oppgavens ordlyd

Å reflektere

Å reflektere er å undersøke og tenke gjennom ulike sider ved egne eller andres handlinger og ideer. Vi kan også reflektere over en sak eller egen læring. Refleksjon er å prøve ut egne tanker og holdninger for å utvikle bedre innsikt og forståelse.

Hvis du får en oppgave som sier at du skal reflektere over rasisme i Norge, så er din jobb å undersøke temaet. Du skal prøve å finne ut hva mennesker tenker og mener, hvordan situasjonen er i Norge og hvorfor den er sånn. Målet er å bli bedre kjent med dine egne meninger og tanker. Slike oppgaver har ingen fasit.

Vi reflekterer fra vi er små barn. Hvis du brenner hånda på en varm kokeplate, så vil du få vondt. Umiddelbart vil du reflektere over hvorfor du fikk vondt. Svaret er at du tok på den varme kokeplata. Nå vet du at du ikke bør gjøre det igjen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hånden til et barn prøver å ta på en varm kokeplate.

Å sammenlikne

Å sammenlikne er å undersøke likheter og forskjeller mellom to eller flere saker. Dette verbet kan du møte i oppgaver der du skal sammenlikne to tekster eller to bilder. Målet er at du skal se hva som er likt og hva som er ulikt. Her bør du komme med konkrete eksempler fra de to tingene du sammenlikner, og mene noe om hva det gjør med teksten.

Et eksempel: I folkeeventyret «De tre bukkene Bruse» står det at trollet er stort og fælt med øyne som tinntallerkener og nese så lang som et kosteskaft. I det moderne eventyret «Bukkene Bruse på badeland» er trollet barnslig og dummer seg ut hele tiden. Dette gjør at den moderne versjonen er bedre tilpasset en yngre målgruppe.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Troll gjemmer seg bak en granbusk.

Å beskrive

Å beskrive er å skildre eller gjengi en opplevelse eller en situasjon. Dette verbet brukes ofte i skjønnlitterære oppgaver der du skal beskrive en tur eller skildre naturen. Da er det viktig å kunne bruke adjektiv (beskrivende ord).

Denne typer tekster møter vi ofte i skolebøker. Det blir beskrevet hvordan det var å vokse opp i London under den industrielle revolusjonen, eller hvordan en vulkan får utbrudd.

Når du skal beskrive noe, må du sørge for å være konkret. Du kan gjerne bruke sansene for å beskrive hvordan noe lukter, føles eller høres ut. Dette vil gjøre handlingen mer levende for leseren din.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Oransje og rødt vulkanutbrudd midt på natten.

Å gjøre rede for

Å gjøre rede for noe er å gi en god og faglig forklaring på noe vi skal undersøke eller gjennomføre.

Disse oppgavene kan ofte være litt krevende. Du må virkelig forstå temaet du skal skrive om. Ofte blir politikere og ledere bedt om å redegjøre for en sak. Gjerne om statsbudsjettet, strømprisene eller kutt i støtte til ungdomsklubber.

Hvis du får en oppgave om å gjøre rede for hvorfor Norge bør slutte å lete etter olje, så krever det at du setter deg skikkelig inn i temaet. Denne oppgaven vil at du skal forklare og svare med dine egne ord, etter at du har forsket på temaet. Hold deg til fakta og vis hva du kan. Du kan ikke bare synse og mene akkurat hva du vil.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Oljeplattform foran en himmel med fiolett farge.

Å bruke

Å bruke vil si at vi gjør oss nytte av noe for å oppnå et mål. Vi kan for eksempel bruke et verktøy for å fikse noe.

Dette verbet er ganske selvforklarende, men vi tar det likevel med. Grunnen til det er at verbet er så vanlig at vi lett kan glemme betydningen av det.

Et eksempel fra en oppgave: Bruk utdraget fra «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen til å reflektere over kjønnsroller på 1800-tallet.

Her vil mange kaste seg over refleksjonsdelen, men glemme å bruke tekstutdraget. Her er tekstutdraget like viktig som dine refleksjoner rundt temaet, og det skal brukes.

På 1800-tallet var det mange som mente kvinnene hadde mindre verdi enn mannen. De var ikke like intelligente eller verdifulle i samfunnet, men hadde en rolle som mor og kone i hjemmet. Dette ser vi eksempler på i «Et dukkehjem» når Helmer sier til Nora at hun først og fremst er mor, og at hun både tenker og taler som et barn.

På denne måten bruker du vedlegget i din egen tekst.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ektepar fra tidlig 1900-tallet der mannen i mørke klær står foran kvinnen i hvite klær.

Å utforske

Å utforske handler om å lete, oppdage, observere, oppleve og eksperimentere. I noen tilfeller betyr det å undersøke ulike sider av en sak gjennom kritisk drøfting. Å drøfte er å se en sak fra flere sider.

Utforskingsoppgaver legger til rette for at du både skal være litt detektiv og litt oppfinner. Du må være nysgjerrig, og du må komme frem til nye løsninger og svar.

«Skriv en utforskende tekst om hva som skjer på jorda hvis sola plutselig slukker» kan være en slik oppgave. Her må du søke informasjon og prøve å finne ut hva som ville skjedd. Men du vil sannsynligvis ikke finne et fasitsvar. I slike oppgaver er det viktig å bruke gode og troverdige kilder.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images