Hva er handlingsverb?

I skriveoppgaver dukker det ofte opp ord som hjelper deg med hva slags tekst du skal skrive. Disse kalles for handlingsverb. I norskfaget vil du blant annet møte på disse verbene: Å reflektere, å sammenlikne, å beskrive, å bruke, å gjøre rede for og å utforske. Men hva betyr dette egentlig?

Mann tenker over hva som egentlig var oppgavens ordlyd

Å reflektere

Å reflektere er å undersøke og tenke gjennom ulike sider ved egne eller andres handlinger, holdninger og ideer. Vi kan også reflektere over et saksforhold, praktiske aktiviteter eller egen læring. Refleksjon innebærer å prøve ut egne tanker og holdninger for å utvikle bedre innsikt og forståelse.

Hvis du får en oppgave som sier at du skal reflektere over rasisme i Norge, så er din jobb å undersøke temaet. Du skal prøve å finne ut hva mennesker tenker og mener, hvordan situasjonen er i Norge og hvorfor den er sånn. Målet er å bli bedre kjent med dine egne meninger og tanker. Slike oppgaver har ingen fasit.

Vi reflekterer fra vi er små barn. Hvis du brenner hånda på en varm kokeplate, så vil du få vondt. Umiddelbart vil du reflektere over hvorfor du fikk vondt. Svaret er at du tok på den varme kokeplata. Nå vet du at du ikke bør gjøre det igjen.

Hvis vennen din er sur på deg, så vil du prøve å reflektere over hva som skjedde før vennen ble sur. Her vil du også komme frem til en ny forståelse av hvorfor situasjonen ble som den ble.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hånden til et barn prøver å ta på en varm kokeplate.

Å sammenlikne

Å sammenlikne er å undersøke likheter og forskjeller mellom to eller flere forhold. Dette verbet kan du møte i oppgaver der du skal sammenlikne to tekster, to bilder eller en tekst og en film. Målet er at du skal se hva som er likt og hva som er ulikt. Her bør du komme med konkrete eksempler fra de to tingene du sammenlikner, og mene noe om hva det gjør med teksten.

Et eksempel: I folkeeventyret «De tre bukkene Bruse» står det at trollet er stort og fælt med øyne som tinntallerkener og nese så lang som et kosteskaft. I det moderne eventyret «Bukkene Bruse på badeland» er trollet barnslig og dummer seg ut hele tiden. Dette gjør at den moderne versjonen er morsommere og bedre tilpasset en yngre målgruppe.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Troll gjemmer seg bak en granbusk.

Å beskrive

Å beskrive er å skildre eller gjengi en opplevelse, situasjon eller et faglig emne. Å beskrive noe kan også være å bruke relevante fagbegreper for å systematisere kunnskap om emnet.

Denne typer tekster møter vi ofte i skolebøker. Det blir beskrevet hvordan det var å vokse opp i London under den industrielle revolusjonen eller hvordan en vulkan får utbrudd.

Når du skal beskrive noe, må du sørge for å være konkret og å ha en ryddig struktur. Du kan gjerne bruke sansene for å beskrive hvordan noe lukter, føles eller høres ut. Dette vil gjøre handlingen mer levende for leseren din.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Oransje og rødt vulkanutbrudd midt på natten.

Å gjøre rede for

Å gjøre rede for noe er å gi en faglig begrunnet forklaring av et saksforhold, en problemstilling eller noe vi skal undersøke eller gjennomføre.

Disse oppgavene kan ofte være litt krevende. Du må virkelig forstå temaet du skal skrive om. Ofte blir politikere og ledere bedt om å redegjøre for en sak. Gjerne om statsbudsjettet, strømprisene eller kutt i støtte til ungdomsklubber.

Hvis du får en oppgave om å gjøre rede for hvorfor Norge bør slutte å lete etter olje, så krever det at du setter deg skikkelig inn i temaet. Denne oppgaven vil at du skal forklare og svare med dine egne ord, etter at du har forsket på temaet. Hold deg til fakta og vis hva du kan. Du kan ikke bare synse og mene akkurat hva du vil.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Oljeplattform foran en himmel med fiolett farge.

Å bruke

Å bruke vil si at vi gjør oss nytte av noe eller utfører en handling for å oppnå et mål. Vi kan for eksempel bruke et verktøy for å fikse noe.

Dette verbet er ganske selvforklarende, men vi tar det likevel med. Grunnen til det er at verbet er så vanlig at vi lett kan glemme betydningen av det.

Et eksempel fra en oppgave: Bruk utdraget fra «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen til å reflektere over kjønnsroller på 1800-tallet.

Her vil mange kaste seg over refleksjonsdelen, men glemme å bruke tekstutdraget. Her er tekstutdraget like viktig som dine refleksjoner rundt temaet, og det skal brukes. I sånne typer oppgaver er det lurt å nærlese vedlegget og så knytte det til temaet.

På 1800-tallet var det mange som mente kvinnene hadde mindre verdi enn mannen. De var ikke like intelligente eller verdifulle i samfunnet, men hadde en rolle som mor og kone i hjemmet. Dette ser vi eksempler på i «Et dukkehjem» når Helmer sier til Nora at hun først og fremst er mor, og at hun både tenker og taler som et barn.

På denne måten bruker du vedlegget i din egen tekst.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ektepar fra tidlig 1900-tallet der mannen i mørke klær står foran kvinnen i hvite klær.

Å utforske

Å utforske handler om å søke, oppdage, observere, oppleve og eksperimentere. Det kan ivareta nysgjerrighet og undring. I noen tilfeller betyr det å undersøke ulike sider av en sak gjennom åpen og kritisk drøfting. Å drøfte er å se en sak fra flere sider.

Utforskingsoppgaver legger til rette for at du både skal være litt detektiv og litt oppfinner. Du må være nysgjerrig, og du må komme frem til nye løsninger og svar.

«Skriv en utforskende tekst om hva som skjer på jorda hvis sola plutselig slukker» kan være en slik oppgave. Her må du søke informasjon og prøve å finne ut hva som ville skjedd. Men du vil sannsynligvis ikke finne et fasitsvar. I slike oppgaver er det viktig å bruke gode og troverdige kilder.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images