Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Samfunnsfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Kommunikasjon
 • Språklæring
 • Tekst i kontekst
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Møte med engelskspråklige tekster

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og samarbeide om demokratiske prosessar
4. trinn
Norsk
 • reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner
4. trinn
Norsk
 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster
4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
10. trinn
Norsk
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
10. trinn
Norsk
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
10. trinn
Norsk
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
10. trinn
Norsk
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
VG1 SF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 SF
Engelsk
 • bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
VG1 SF
Engelsk
 • gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om ulike emner
VG1 SF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Engelsk
 • lese, analysere og tolke engelskspråklig skjønnlitteratur
VG1 SF
Norsk
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
VG1 SF
Norsk
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
VG1 YF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 YF
Engelsk
 • bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
VG1 YF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 YF
Engelsk
 • gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om yrkesrelevante emner
VG2 SF
Norsk
 • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner
VG2 SF
Norsk
 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
VG3 påbygging
Norsk
 • analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og elevens egen samtid
VG3 påbygging
Norsk
 • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner
VG3 påbygging
Norsk
 • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
VG3 påbygging
Norsk
 • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster
VG3 SF
Norsk
 • analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid
VG3 SF
Norsk
 • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster

Kunsten å overbevise

Det er mange grunner til at du blir overbevist om at noe er riktig eller viktig. Det viktigste er språket. Det er ikke noe du tenker over, men ordene og hvordan de blir sagt, påvirker deg. Dette kalles retorikk. Det er en 2000 år gammel kunst som alle kan lære seg. Du også! 

Hva er retorikk?

Retorikk kommer fra gresk. Det betyr talekunst, eller hvordan man kan overbevise. Filosofen Aristoteles sa at retorikk handler om å få frem hva en sak handler om før man bestemmer seg for om man er enig eller uenig. Det handler om å overbevise mottakeren om at det du sier er riktig og bra. Aristoteles delte inn retorikken i fem ulike deler for å lage en god tale, og tre ulike måter å argumentere på.  

Form og fasong

For at det skal virke som om du har peiling på det du snakker om, så er det fem punkter du bør følge:  

1. Samle gode argumenter. Tenk gjennom hva du vil snakke om, og samle på alle argumentene du kommer på.

2. Rydd opp! Tenk deg at du sorterer sokkene dine, og du kaster alle de slitte og ødelagte sokkene. Da sitter du igjen med de som er gode. Til slutt må du pare opp de som hører sammen. Nå skal du gjøre det samme med argumentene dine: Behold de gode og kast de dårlige. 

3. Finn din stil. Hvordan vil du presentere saken din? En tale, en tekst i en avis? Her må du også bestemme hvilken teknikk du vil bruke.

4. Lær det utenat! Folk tror mer på deg hvis du kan det du skal si. Her er det bare å øve slik at du kan det meste utenat.  

5. Hvordan skal det serveres? Hvordan skal stemmen din være? Skal du høres sint eller glad ut? Skal du snakke høyt eller lavt? Skal du bevege deg eller stå stille? Alt dette er viktig for hvordan mottakeren opplever det du serverer.  

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt

Tre bevis

Når du skal bruke retorikk i din egen tekst, eller finne ut hvordan det blir brukt i andre tekster, så er det tre ting du skal lete etter. Det er tre måter å overbevise på: etos, patos og logos. Skal du virkelig klare å overbevise noen så må du snakke til hele mennesket: hodet, hjertet og hendene.  

Etos – å være troverdig

Det er lett å tro på mennesker med makt, eller mennesker som er eksperter på noe. Man kan også virke troverdig hvis man bruker gode kilder. Aristoteles mente at det som styrker etos er hvor smart du virker, om du virker som en man kan stole på, og hvor ærlig du virker. Etos er viktig for lærere, politikere og for Sensodyne som vil selge deg tannkremen sin. 

Denne reklamen er et godt eksempel på bruk av etos. 

Patos – å snakke til hjertet 

Du må virke menneskelig. Patos handler om å vekke følelser hos mottakeren. Hvis du klarer dette så vil mottakeren gjøre det du vil at hen skal gjøre. Dette er viktig for en general som skal sende soldater ut i krig, organisasjoner som vil samle inn penger, politikere som vil at du skal stemme på dem og for Talkmore som vil selge mobilabonnementer.

Her har vi et reklameeksempel som forsøker å vekke følelsene dine.

Logos – aha! Det høres lurt ut!

Logos handler om at du skal tenke at det avsenderen sier er lurt, fornuftig og sannsynlig. Her kan man bruke tall eller andre eksperter. Logos er viktig for forskere som skal presentere sine funn, organisasjoner som vil samle inn penger og politikere som vil at du skal stemme på dem.

At alt man gjør blir bedre med musikk – det er vel en logisk påstand?

Hvorfor er det viktig i dag?

Det er kjempesmart å bruke retorikk når man virkelig vil overbevise noen. Dette er ikke bare noe gamle menn drev med for 2000 år siden. Faktisk er det kanskje enda viktigere i dag.

Hvorfor? Jo, for at du ikke skal bli lurt! For at du skal kunne finne ut om det en person forteller deg faktisk er sant, eller om hen blender deg med sin retorikk. Noen er kjempeflinke til å tale, men har dårlige ideer eller budskap. Noen har gode argumenter for at du skal kjøpe noe, men produktet de selger er dårlig.

Noen ganger er det ikke så farlig, noen ganger ender du bare opp med en ny type tannkrem. Men andre ganger kan det få større følger å bli blendet av talekunst, for eksempel ved et politisk valg.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Vær kritisk 

Da Aristoteles og gjengen gikk rundt og tenkte lure tanker, så verden litt annerledes ut enn den gjør i dag. Da kunne man høre en politiker snakke til en gruppe mennesker på et torg. I dag er det lyd, bilder, mennesker overalt som prøver å overbevise oss om noe. Selge oss noe. Påvirke oss. Og det er mange som virker både troverdige og ekte.  

Hvor møter man retorikk i dag?

Når en politiker forteller oss noe. Eller når en organisasjon eller en person virkelig brenner for en sak. Disse bruker retorikk for at du skal lytte til dem, tro på dem og støtte dem. Noen av talene blir stående igjen som spesielt gode og effektive.  

Kilder:

 • Svendsen, Lars Fredrik Händler; Grue, Janretorikk i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 7. oktober 2020 fra https://snl.no/retorikk

 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images / Sensodyne NO – YouTube
  6. Getty Images / Talkmore – YouTube
  7. Getty Images / Telia Norge – YouTube
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. European Parliament (CC BY 2.0)