Hvordan kan du vite det?

Har du noen gang lurt på hvor vanlig det er å snike på bussen eller å forsove seg? Tror du flest tisser i dusjen eller pusser tenner der? Tenker du at de som vokser opp i storbyer, er lykkeligere enn de som vokser opp på bygda? Det kan hende du har en mening om hva svarene er, men hvordan kan du vite det? Hvis du vil gå fra å mene, eller tro noe, til å vite, så kan du forske på det.

Hva er egentlig forskning?

Forskning er å undersøke noe på en strukturert måte ved hjelp av vitenskapelige metoder. Målet med å forske er å få mer kunnskap om verden vi lever i, se sammenhenger og forstå hvordan ting fungerer. Det er ulike metoder for forskning i naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Men hva er forskjellene?

Unge studenter skriver på en transparent vegg.
Unge studenter skriver på en transparent vegg.

Naturvitenskap

I naturvitenskapen ser forskeren på generelle fenomener og prosesser i naturens verden. Den tar for seg celler, planter, dyr, kjemiske reaksjoner og matematikk.

Forskeren kan ikke spørre eller diskutere med forskningsobjektene sine, men må observere hva som skjer. Det er strenge krav til hvordan ting måles og undersøkes. I naturvitenskapen leter forskeren etter universelle sannheter.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
To forskere med hjelm og mye utstyr hengende på kroppen måler diameteren på et stort mosegrodd tre.
To forskere med hjelm og mye utstyr hengende på kroppen måler diameteren på et stort mosegrodd tre.

Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap handler om menneskers atferd, samspillet mellom dem, og forholdet til samfunnet de lever i. Forskeren bruker metoder som intervju og spørreundersøkelser for å få mer informasjon om hvordan samfunnet påvirker menneskelig atferd.

Resultatene fra forskningen gir ikke alltid nøyaktige svar, men man er opptatt av å se tendenser og få fram menneskelige opplevelser. Samfunnsvitenskapen er ikke universell. Hvorfor tror du den ikke er det?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Spiralblokk som står på et rustikk bord sammen med en mikrofon som lener seg litt over mot blokka.
Spiralblokk som står på et rustikk bord sammen med en mikrofon som lener seg litt over mot blokka.

Hvordan koke et egg perfekt?

Hvis du vil koke et perfekt egg, kan du gå naturvitenskapelig til verks. Du må se på alt som kan påvirke koketiden – alle variablene. Hva er størrelsen på egget? Hvor ferskt er det? Er det kjøleskapskaldt eller romtemperert? Du må også tenke på hvor du skal koke egget. Visste du at egg har ulik koketid på fjellet og ved havet? 

Hvor tror du det må koke lengst, og hvorfor tror du det?

Forskere har kokt egg i ulike antall minutter, i ulike høydemeter og på ulike steder i verden. De har undersøkt hvordan størrelsen og temperaturen på egget påvirker resultatet. Resultatet er universelt, og du vil alltid måtte justere koketiden i forhold til alle de ulike variablene som påvirker eggene.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hva er et perfekt kokt egg?

Når du har tatt hensyn til alt som påvirker koketiden, så er du klar for å koke det perfekte egget, eller er du det? For hva er egentlig et perfekt kokt egg?

Skal egget være bløtkokt, medium kokt eller hardkokt? Et perfekt egg for deg er ikke nødvendigvis et perfekt egg for bestemor. Så hvordan koke perfekte egg til alle du skal lage frokost til? Naturvitenskapen kan hjelpe med alle de praktiske tingene rundt hva som påvirker egget under koking, resten kan samfunnsvitenskapen hjelpe deg med!

Du kan bruke samfunnsfaglige metoder for å undersøke hvordan hver enkelt foretrekker egget sitt. Du kan observere, intervjue eller lage et enkelt spørreskjema til de du skal koke egg til. Det du finner ut, kan kanskje ikke overføres til alle mennesker generelt, men informasjonen du finner, kan føre til at alle du koker egg til, får sitt perfekte egg!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Bløtkokt egg i eggeglass på et bord med eggeskall, skje og brødskiver.
Bløtkokt egg i eggeglass på et bord med eggeskall, skje og brødskiver.

Hvordan skal du gå frem når du skal forske i samfunnskunnskap?

Når du forsker i litt større skala, er det viktig at du jobber metodisk og strukturert. 

 1. Velg en problemstilling.
 2. Lag forskningsspørsmål eller hypotese.
 3. Velg metode, planlegg og gjennomfør datainnsamling.
 4. Bearbeid og analyser innsamlet data.
 5. Gjør en oppsummering og lag en konklusjon.
 6. Lag en forskningsrapport og formidle resultatet.
Blokk og papir
Blokk og papir

Hva vil du undersøke?

Først må du utforme en problemstilling. Hva vil du undersøke, og hvorfor?  En problemstilling kan være enten forskningsspørsmål eller hypoteser.

Hvis du vil forske på hva som er et perfekt kokt egg, kan du utforme et forskningsspørsmål: “Foretrekker de fleste bløtkokt, medium kokt eller hardkokt egg?” Eller du kan lage en hypotese: “De fleste foretrekker hardkokt egg.” Forskningen kan besvare forskningsspørsmålet, eller bekrefte eller avkrefte hypotesen din.

Hvilken metode skal du velge?

Når tema og forskningsspørsmål eller hypotese er klar, kan du bestemme deg for hvordan du vil forske. Du kan gå i dybden, med kvalitative undersøkelser, eller i bredden med kvantitative metoder. Problemstillingen setter føringer på valg av metode.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Undrende, ung dame med spørsmålstegn over hodet
Undrende, ung dame med spørsmålstegn over hodet

Kvalitativ metode

I kvalitativ metode er man opptatt av å få frem menneskenes opplevelser, forståelse og historier. I kvalitative undersøkelser er det ofte få deltakere. Det er vanlig å bruke intervju eller  observasjon som metode.

Ved å bruke kvalitativ metode kan du kanskje ikke gjøre funn du kan overføre til større grupper, men du kan få mulighet til å gå i dybden med hver enkelt. Dette kan føre til at du, utover svarene de gir, kan få informasjon om hvorfor de svarer det de gjør.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En gruppe studenter samarbeider rundt et bord der noen sitter og en står.
En gruppe studenter samarbeider rundt et bord der noen sitter og en står.

Kvantitativ metode

Hvis du vil forske på mange mennesker, kan du bruke kvantitativ metode. Målet med denne typen undersøkelse er å samle inn litt informasjon om mange.

I kvantitative undersøkelser brukes samme skjema for alle deltakere. Det er vanlig å bruke strukturert observasjon eller spørreundersøkelser. Du kan også innhente statistikk fra for eksempel offentlige databaser eller sosiale medier.

Ved å bruke kvantitativ metode kan du få en representativ oversikt over generelle forhold. Dataene som samles inn, analyseres ved hjelp av statistiske metoder. For eksempel ved bruk av ulike tabeller eller grafer.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En folkemengde gående på gata sett bakfra.
En folkemengde gående på gata sett bakfra.

Metodetriangulering

Noen ganger er det best å kombinere kvalitativ og kvantitativ metode. Det kan gi et klarere bilde, men er tidkrevende å gjennomføre. Kombinasjonen av metoder kalles metodetriangulering.

UngData

En av Norges mest omfattende undersøkelse av ungdom kalles UngData. I denne undersøkelsen kombinerer forskerne kvantitative spørreskjemaer med kvalitative intervjuer og observasjoner. Resultatet av undersøkelsen er en rapport om hvordan ungdom i Norge har det på skolen og hjemme. Hvorfor tror du de velger å bruke en kombinasjon av de ulike metodene i UngData?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kvinnelig student går bak sine medstudenter mens hun snur seg mot oss som ser på.
Kvinnelig student går bak sine medstudenter mens hun snur seg mot oss som ser på.

Hvordan kan du utføre god forskning?

For at forskningen skal være god og troverdig, må den være uavhengig. Ofte gir myndighetene eller private selskap oppdrag til forskere. Selv om forskningen er bestilt av en oppdragsgiver, så har de ikke rett til å blande seg inn i selve forskningen. Hvorfor tror du uavhengighet er så viktig i forskning?

Det finnes egne etiske retningslinjer for forskere som skal sikre at forskningen balanserer åpenhet og uavhengighet mot krav om nytte og relevans. Denne balansegangen kan være vanskelig å få til i praksis. Vær kritisk til hvor forskningen kommer fra. Se på hvem som har bestilt og finansiert studien.

Når du skal forske, vil kanskje læreren din gi deg oppdrag. Hvordan kan du sørge for at forskningen din er uavhengig?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En hånd styrer en marionett som jobber med noen papirer på et bord.
En hånd styrer en marionett som jobber med noen papirer på et bord.

Etikk, takk

I samfunnsvitenskap forsker du på mennesker, og derfor er det spesielt viktig å ha med det etiske perspektivet i alle fasene av forskningen.

Respekt for deltakerne

Forskeren skal utøve respekt for deltakernes personvern. Deltakerne skal være anonyme, og det skal ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner. Det er viktig å be om samtykke fra de som deltar i studien. De skal alltid få informasjon om hva forskningen er, og hva resultatene skal brukes til.

Konfidensielle opplysninger

Du skal behandle observasjoner og svar konfidensielt. Bruk gjerne fiktive navn, og pass på at du ikke lagrer svar sammen med reelle navn. Svarene og observasjonene du samler inn, skal gjengis så objektivt, nøytralt og presist som mulig. Du skal aldri forsøke å tilpasse svar og observasjoner til en konklusjon, men la funnene tale for seg.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fire sorte silhouetter med hvite spørsmålstegn foran ansiktene.
Fire sorte silhouetter med hvite spørsmålstegn foran ansiktene.

Hvor god er forskningen?

Selv om tanken bak et forskningsprosjekt er tydelig, så hender det at funnene ikke er gyldige eller pålitelige.

Er dataene gyldige?

Validitet handler om i hvilken grad dataene vi har er gyldige og relevante for problemstillingen. Noen ganger kan du lese mye interessant og uventet ut fra en studie, men dersom studien ikke svarer på problemstillingen, så er ikke undersøkelsen gyldig.

Kan vi stole på datene?

Reliabilitet handler om hvor pålitelige data vi har og hvor nøyaktige datainnsamlingen har vært. Hadde du fått samme resultat om du hadde utført samme undersøkelse igjen? Hvordan skal svarene registreres, og kan det skje noen feil i registreringen? Kan det hende noen spørsmål kan misforstås?

Noen ganger velger noen å ikke svare på enkelte spørsmål. Det kan også hende at noen ikke svarer det de mener. Hvorfor tror du det kan skje, og hva gjør det med forskningen tenker du?

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Spørsmålstegn i snakkebobler
Spørsmålstegn i snakkebobler

Forsk i vei!

Jula 2016 irriterte Robin Havre seg over at han alltid endte opp med å gjøre mer hjemme enn kona. Da han konfronterte henne med det, var hun helt uenig. Hun mente hun gjorde mest. Begge var helt sikre på at de hadde rett. Det var ikke mulig å bli enige. Robin ville bevise at han gjorde mest, og bestemte seg for å utvikle en app.

Dermed startet de sitt eget lille forskningsprosjekt, og begynte å registrere hva de gjorde inn i appen. Etter en stund ble det klart; Robin gjorde litt mindre enn kona! Dermed kunne de slutte å krangle, og heller bruke resultatene av forskningsprosjektet til å lage gode løsninger sammen.

📷  Foto: Appfabrikken AS

Forskning kan være stort eller lite, men uavhengig av hvor omfattende det er, så kan forskning gi klare svar og føre til større forståelse. Så nå er det opp til deg – hva vil du forske på?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kvinne som ser på en app på en mobil.
Kvinne som ser på en app på en mobil.

Kilder:

 • TV2 (07.06.2022): Kjæresteparet kranglet om husarbeidet – løsningen har fått flere til å sperre øynene opp
  https://www.tv2.no/v/1718593/
 • Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3 utg.). Gyldendal Akademisk.
 • Larsen, A. K. (2017). En enklere metode: veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (2 utg.). Fagbokforlaget.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images
  13. Getty Images
  14. Getty Images
  15. Getty Images
  16. Getty Images