Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der
7. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

Å gjøre mennesker til slaver

Slaver og slavehandel har alltid eksistert. Men fra 1500- til 1800-tallet oppstod en ny form for handel. Slaver ble hentet fra Afrika til Amerika og Karibia. Dette blir kalt trekanthandelen.

Trekanthandelen

Trekanthandelen handler om at europeere seilte til Afrika og hentet slaver. Disse ble tvunget over til plantasjene – altså store gårder – i Karibia og Amerika. Varene fra plantasjene ble fraktet til Europa. Og herfra seilte europeerne igjen til Afrika for å hente flere slaver. De seilte altså i en trekant over Atlanteren.

Hvorfor hentet europeerne slaver?

Europeerne hadde tatt over områder i Amerika og Karibia. Her var det fint å dyrke sukker og bomull. Dette var varer som europeerne var svært interesserte i. De store plantasjene trengte mange som kunne arbeide der. Europeerne mente at de kunne hente arbeidere fra Afrika.

Slaver ble fraktet til Amerika

Afrikanerne ble hentet av europeerne selv, eller av andre afrikanere som fikk betalt for det. Betalingen var ofte våpen eller brennevin. Slavene ble fanget og tatt med til havnene der skipene ventet. Så ble de lenket fast og stuet sammen på skipet. Det var lite mat og drikke, og dårlig renslighet ombord. Mange slaver døde før de nådde land. Noen hoppet også over bord og druknet.

Slaver ble solgt på torget

Etter at slavene kom til Amerika ble de som regel solgt på byens torg. Rike plantasjeeiere kom for å se på de nye «varene». Det var vanlig at foreldre og barn ble kjøpt av ulike gårdeiere. Friske, unge menn ble sett på som de beste arbeiderne.

⬅  Illustrasjon fra 1860-tallet av mor og datter som blir solgt på torget i datidens USA.

Storgårdeierens eiendom 

Plantasjeeierne eide slavene. Slaver som prøvde å rømme, ble tatt. De som prøvde å gjøre opprør eller stjele mat, ble straffet hardt, for eksempel ved pisking.

Slaveri ble avskaffet

Da trekanthandelen startet var det  som mente at slavevirksomhet var galt. Mot slutten av 1700-tallet endret dette synet seg. Flere og flere hvite ville stanse slavehandelen og slaveriet. I 1807 fikk ikke britiske skip lenger lov til å frakte slaver. Og i 1863–1865 innførte president Abraham Lincoln forbud mot slavevirksomhet i Amerika.

En hyllest til president Abraham Lincoln for frigjøringen av slavene. 

Brudd på menneskerettighetene

Slavevirksomheten, som pågikk i rundt 300 år, var et grovt brudd på menneskerettighetene som ble nedskrevet og bestemt i FN i 1948. Selv om det er forbudt, finnes det ulike former for slaveri rundt omkring i verden også i dag.

Hva førte slavehandelen og slaveriet til? 

Slavene var frie mennesker fra siste del av 1800-tallet, men hadde ikke samme rettigheter og muligheter som de hvite. Det skulle gå rundt 100 år til før kampen om like rettigheter for hvite og svarte i USA virkelig kom i gang. Kampen for like rettigheter pågår fortsatt.

Kilder:

 • Steen, Toneslaveri i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 25. november 2020 fra https://snl.no/slaveri

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Ted-Ed Youtube
  8. Getty Images
  9. Getty Images