Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Berekraftige samfunn
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
Samfunnsfag
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte samanhengen mellom ulikskap og utanforskap

Hva menes med sosial ulikhet?

Sosial ulikhet handler om at det er forskjeller på folk. Noen har mye penger å leve for. Andre har altfor lite penger. Noen kan delta på fritidsaktiviteter og reise på ferie. Andre har ikke råd til det.

Vi sier at folk har ulik status i samfunnet. De med mye penger og god utdannelse har ofte høy status. De som har dårlig utdanning, og har lav lønn, har lavere status. Vi kaller dette sosioøkonomisk status.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sosialt gap

 

Absolutt og relativ fattigdom

Hva tenker du på når du hører om fattigdom? Ofte tenker vi på fattige barn i andre land. De som nesten ikke har noen ting å leve av. Den fattigdommen kaller vi absolutt fattigdom.

I Norge har vi ikke barn som lever i absolutt fattigdom. Vi har barn som lever i relativ fattigdom. De har ikke de samme mulighetene som andre barn. Foreldrenes penger brukes kun til helt nødvendige ting som mat og klær.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Fattig gutt

De sosiale forskjellene øker i Norge

Norge er et av landene i verden med minst forskjeller. Likevel er det stor forskjell på de rikeste og de fattigste.

I Norge jobber det mange fra andre land. Disse jobber for mindre lønn og bidrar til økt fattigdom.

De aller rikeste kan kjøpe hva de vil. Foreldre med lav inntekt klarer ikke alltid å dekke behovene til barna deres. Det er ikke alle som har råd til å skaffe seg et ordentlig sted å bo.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Mynt i stabler

Konsekvenser av fattigdom

Å vokse opp i fattigdom er veldig tøft. Fattige barn deltar mindre på fritidsaktiviteter. Dette kan føre til ensomhet og utenforskap. Dårlig økonomi kan også gjøre det vanskelig å delta i bursdager, dra på ferie og feire jul.

Foreldre med lav inntekt har ofte lite eller dårlig utdannelse. De har ikke samme mulighet til å hjelpe barna sine med lekser. Det kan gjøre at barna sliter med skolearbeidet. Dette kan føre til at de også får lav inntekt som voksne.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gutt på sidelinja

Kan dette forandres?

De store forskjellene mellom folk er en stor utfordring for samfunnet. Ansvaret ligger mest hos politikerne. De må lage en politikk som gjør at forskjellene blir mindre. Spesielt for barn.

FN har laget noe som heter Barnekonvensjonen. Der står det at barn har rett til veldig mange ting. Likevel er det mange som ikke får det de trenger.

Alle barn bør ha de samme mulighetene til lek og fritid. For å få til dette bør fritidsaktiviteter koste mindre for de med dårlig råd.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Barn padler kano

Kilder:

 • Fløtten, Tone (red.):
  Barnefattigdom (2009)
  Oslo. Gyldendal akademisk.

 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. YouTube
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NRK Skole
  7. Getty Images